Opleiding Medicatiebeoordeling

De opleiding Medicatiebeoordeling bestaat uit een combinatie van e-learningcursussen en een eindtoets via CME-Online en 2 dagen fysieke nascholingen via het IVM. De e-learningcursussen vindt u op de website van CME-Online onder het speciale tabblad Medicatiebeoordeling. Deel A is verplicht voordat u aan de nascholingsdagen begint.

Inhoud

Bij een succesvolle medicatiebeoordeling speelt zowel de klinisch-farmaceutische analyse als een goede afstemming met de patiënt en zijn voorschrijver(s) een grote rol. In deze nascholing komen beide aspecten ruim aan bod. Om een goede medicatiebeoordeling uit te voeren zijn kennis van polyfarmacie en specifieke risicogroepen (zoals mensen met cardiovasculaire aandoeningen, COPD/astma, mensen met diabetes en ouderen) belangrijk. Ook is het noodzakelijk te beschikken over goede kennis en vaardigheden op het gebied van gespreksvoering, zowel met de voorschrijver als met de patiënt. Centraal staat de klacht/situatie van de patiënt waarbij het proces van medicatiebeoordeling leidt tot verbetering van kwaliteit van zorg en een doelmatiger inzet van geneesmiddelen.

De opleiding bestaat uit 3 onderdelen:

 • Onderdeel 1: E-learningcursussen via CME-Online:
 • Onderdeel 2: Nascholing door het IVM
 • Onderdeel 3: Digitale eindtoets via CME-Online

Onderdeel  1:

Voor aanvang van de eerste dag nascholing volgt u drie cursussen die gericht zijn op de theoretische basis en de praktische kennis die u nodig heeft voor het succesvol uitvoeren van een medicatiebeoordeling. Dit zijn:

 • Medicatiebeoordeling en klinisch-chemische parameters
 • Medicatieveiligheid
 • Polyfarmacie

Naast de farmaceutische anamnese en de technische analyse van het medicatieprofiel komt ook het samenstellen van het behandelplan en de communicatie hierover met de voorschrijver en de patiënt aan de orde. 

De 2de serie cursussen bevat cursussen over specifieke aandoeningen en richtlijnen die vaak van toepassing zijn op patiënten waarbij sprake is van polyfarmacie.

Uiterlijk tussen de 1ste en de 2de nascholingsdag volgt u onderstaande e-learningcursussen via uw abonnement op CME-Online:

 • Communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling
 • Medicatiebeoordeling in de praktijk

Bij voorkeur volgt u ook de overige cursussen voordat u naar de tweede nascholingsdag komt:

 • Astma bij volwassenen
 • COPD
 • CVRM
 • Diabetes mellitus type 1
 • Diabetes mellitus type 2
 • Medicatie bij nierfunctiestoornissen

Lukt dit niet, dan kunt u deze cursussen ook nog ná de tweede nascholingsdag volgen.

Onderdeel 2:

Dit onderdeel bestaat uit 2 nascholingsdagen door het IVM. Aan de hand van casuïstiek oefent u de te zetten stappen om te komen tot een farmaceutisch behandelplan. Effectieve communicatie met voorschrijver en patiënt staat tijdens deze dagen centraal. Tussen de beide scholingsdagen zit een periode van circa 4 weken waarin u werkt aan de 2de serie e-learningcursussen. 

Onderdeel 3:

Na het afronden van onderdeel 1 en 2 maak u een verplichte eindtoets in CME-online. In deze toets lost u een uitdagende casus medicatiebeoordeling stap voor stap op.

Resultaat

Na het afronden van de e-learningcursussen:

 • Is uw kennis van medicatieveiligheid en polyfarmacie up-to-date
 • Weet u welke stappen er zijn bij het uitvoeren van een goede medicatiebeoordeling voor mensen bij wie sprake is van polyfarmacie
 • Kunt u de relevante klinisch-chemische parameters en medicatiegegevens beoordelen door middel van een duidelijk beoordelingsproces
 • Weet u hoe u een farmaceutische anamnese afneemt
 • Heeft u kennis van diverse methoden en hulpmiddelen bij het maken van een medicatiebeoordeling
 • Weet u hoe u op basis van de farmaceutische anamnese en de beschikbare klinisch-chemische parameters een farmaceutisch behandelplan opstelt en aanpast in overleg met de voorschrijver
 • Weet u welke factoren een rol spelen bij de bij polyfarmacie veel voorkomende aandoeningen
 • Weet u op welke gronden de diverse diagnoses worden gesteld
 • Kent u de actuele richtlijnen met betrekking tot de behandeling van deze aandoeningen
 • Bent u bekend met de eigenschappen van de diverse geneesmiddelen die bij deze aandoeningen worden voorgeschreven
 • Weet u welke factoren een rol spelen bij therapie(on)trouw
 • Beschikt u over de communicatieve vaardigheden om een goede farmaceutische anamnese af te nemen bij de patiënt, met als doel het kunnen analyseren en beoordelen van (het effect van) de voorgeschreven en gebruikte medicatie in relatie tot de klachten van de patiënt
 • Kunt u het farmaceutisch behandelplan bespreken met de voorschrijver en aanpassingen hierin voorstellen, in termen van effectiviteit, doelmatigheid, therapietrouw en medicatieveiligheid
 • Kunt u het farmaceutisch behandelplan bespreken met de patiënt en/of diens mantelzorger zodanig dat dit leidt tot de gewenste veranderingen in het gedrag van de patiënt met betrekking tot medicatie
 • Weet u, ook van collega's, welke valkuilen spelen op het gebied van medicatiebeoordeling en hoe u deze kunt voorkomen.

Beschikbare data staan bij de nascholing Medicatiebeoordeling.

Bijlagen

Programma Medicatiebeoordeling dag 1.pdf

Programma Medicatiebeoordeling dag 2.pdf